You are viewing a single comment's thread from:

RE: O czym będę pisał ??? Nieważne, natomiast ma być ciekawie i w sumie to tyle tytułem wstępu :)

in #introduceyourself6 years ago

Super! Chętnie dowiem się jak to wygląda od kuchni. Kiedyś trenował mnie masażysta kadry olimpijskiej i zawsze miał jakieś ciekawe opowieści o tym jak wyglądają takie wyjazdy.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26314.82
ETH 1587.39
USDT 1.00
SBD 2.27