You are viewing a single comment's thread from:

RE: O czym będę pisał ??? Nieważne, natomiast ma być ciekawie i w sumie to tyle tytułem wstępu :)

in #introduceyourself6 years ago

Super! Chętnie dowiem się jak to wygląda od kuchni. Kiedyś trenował mnie masażysta kadry olimpijskiej i zawsze miał jakieś ciekawe opowieści o tym jak wyglądają takie wyjazdy.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64870.15
ETH 3489.66
USDT 1.00
SBD 2.54