Sort:  

dzięki, i do usłyszenia i zaczytania już za kilka minut :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26576.34
ETH 1592.52
USDT 1.00
SBD 2.17