Sort:  

dzięki, i do usłyszenia i zaczytania już za kilka minut :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64381.21
ETH 3475.67
USDT 1.00
SBD 2.50