တစ္ေယာက္တည္းၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနနည္း

in #instructive3 years ago (edited)

IMG_20180209_210735.png

တစ္ေယာက္တည္းၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနနည္း။(ေယာဆရာေတာ္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေဟာၾကား)

တစ္ေယာက္တည္းၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနနည္း၊ အမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနနည္းလို႔ ၂နည္းရွိတယ္။
တစ္ေယာက္တည္းၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနတတ္မွ အမ်ားနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနတတ္တယ္။ ကိုယ္ၿငိမ္းခ်မ္း
ေအာင္ေနတတ္မွ သူမ်ားကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ တစ္ေယာက္တည္းၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္
ေနနည္းက "သတိ"ပါ။ သတိအၿမဲထား ေနတာပါ။ အမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနနည္း အတိုခ်ဳပ္က ခႏၱီနဲ႔
ေမတၱာပါ။
ဘ၀ထဲက ဓမၼလုပ္ငန္းအခ်ဳပ္က သစၥာ၄ပါး အမွန္တရားပါ။ ပါဠိလို ဒုကၡ၊ သမုဒယ၊ နိေရာဓ၊ မဂၢ။
ျမန္မာလို အတိုခ်ဳပ္ေခၚရင္ "ပိတာ၊ ၿငိတာ၊ အိတာ၊ သိတာ"ပါ။ ဒုကၡဆင္းရဲဆိုတာ သူ႕ကိုႏိုင္တဲ့ဉာဏ္မေပၚ
ေသးသမွ် ကိုယ့္အေပၚပိေနတာပါ။
သမုဒယေလာဘက ဒုကၡခႏၶာအေပၚျဖဳတ္ရ၊ ဖယ္ရခက္လွေအာင္ ၿငိေနပါတယ္။ မသိလို႔ၿငိတယ္။
ၿငိလို႔ပိတယ္။ မသိႀကီးေလ အၿငိႀကီးေလ၊ အၿငိႀကီးေလ အပိႀကီးေလပါ။ နိေရာဓက အပိနဲ႔အၿငိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း
တာ၊ ေအးခ်မ္းတဲ့နိဗၺာန္ပါ။ အိေပါ႔။ နိဗၺာန္မရေသးခင္ ဘ၀ထဲမွာလည္း ၿငိတဲ့ကိေလသာအပူကို ဖယ္ႏိုင္ရင္
ပိတဲ့ဒုကၡေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရင္ ေအးခ်မ္းတဲ့ 'အိ' အေကာင္းကိုရႏိုင္တယ္။ ၿငိတာကိုဖယ္ႏိုင္တဲ့အား၊ ပိတာကို
ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တဲ့အားပဲ လိုပါတယ္။
မဂၢဆိုတာ ဒုကၡကိေလသာ အပိ အၿငိ အဆိုး ဒီဖက္ကမ္းကေန နိေရာဓ 'အိ' အေကာင္း ဟိုဖက္ကမ္း
ကိုကူးဖို႔ တံတားခင္းေပးတာပါ။ မဂၢင္ ၈ပါးရွိပါတယ္။ မဂၢင္ ၈ပါးကို ခ်ံဳးလိုက္ရင္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ
သိကၡာ ၃ပါး၊ ဘ၀ထဲက ဓမၼစည္းကမ္း ၃ခ်က္ပါ။ အရာရာ စည္းကမ္းရွိတာ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတာ၊ ရင့္က်က္
တာပါ။ ဣေျႏၵရရ၊ သိကၡာရွိရွိ ေျပာဆိုေနထိုင္တာပါ။ အသက္ႀကီးတိုင္း ဂုဏ္ျမင့္ေအာင္ ျမွင့္ေပးတာပါ။
သိကၡာဟာ အာဏာထက္ အရာေရာက္တယ္။ လူ႕အလုပ္အားလံုး သိကၡာ ၃ပါး၊ စည္းကမ္း ၃ခ်က္အတိုင္း
သာ လုပ္ႏိုင္ရင္ အရာရာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ပါတယ္။
သီလသိကၡာက ကိုယ္ႏွဳတ္နဲ႔ က်ဴးလြန္ေဖာက္ျပန္ေသာင္းက်န္းတဲ့ ကိေလသာအၾကမ္းစားကို ထိန္း
ခ်ဳပ္ဖယ္ရွားေပးတာ။ သမာဓိသိကၡာက စိတ္ထဲမွာ ထၾကြေသာင္းက်န္းလွဳပ္ရွားေနတဲ့ ကိေလသာအလတ္
စားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖယ္ရွားပစ္တာ။ ပညာသိကၡာက စိတ္ထဲမွာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းဆံုရင္ အခ်ိန္
မေရြး ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ကိေလသာအႏုစားကို ဖယ္ရွားပစ္ေနတာျဖစ္လို႔ အဆိုးကင္းလြတ္ေၾကာင္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
မဂၢင္ ၈ပါး၊ (သိကၡာ ၃ပါး)ကို ထပ္ခ်ံဳးလိုက္ရင္ သတိ ၁လံုးပဲက်န္တယ္။ သတိဟာ ၿငိတာကိုလည္း
ဖယ္ရွားေပးႏိုင္တယ္။ ပိတာကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တယ္။ ေအးခ်မ္းတဲ့ အိ-ခ်မ္းသာကိုလည္း အရယူေပး
ႏိုင္တယ္။ အရွိန္အ၀ါအႀကီးဆံုးတရားပါ။ က်န္တဲ့မဂၢင္ ၇ပါးတရားေတြ အေကာင္းဂုဏ္တက္ေနတာဟာ
အဓိကသတိပါ၀င္ယွသ္တြဲေနလို႔ပါ။ ဘယ္တရားမဆို သတိပါမွ အေကာင္းျပည့္စံုႏိုင္ပါတယ္။
သတိဆိုတာ===
၁။ ကိုယ္လုပ္လိုတဲ့အာရံုကို ေပၚေအာင္ေဖာ္ေပးတယ္။
၂။ ေပၚလာတဲ့အာရံုနဲ႔စိတ္ကို ကိေလသာအပူ ၾကားမခိုႏိုင္ေအာင္ ကပ္ေပးတယ္။
၃။ အခ်ိန္၊ အႀကိမ္၊ လုပ္ငန္း ပမာဏအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ အဲဒီအာရံုမေပ်ာက္ရ
ေအာင္ ထိန္းေပးတယ္။
၄။ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေနတုန္း အျခားအာရံုတစ္ခုခု ၾကားျဖတ္၀င္မလာရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေပးတယ္။
၅။ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေနတုန္း ေရွ႕အသိနဲ႔ေနာက္အသိ၊ အသိခ်င္း စပ္ေပးတယ္။ စိတ္ေပါက္ကို ဖာေပးတယ္။
စိတ္စုတ္ကို ခ်ဳပ္ေပးတယ္။ စိတ္ကို အာရံုေပး လံုေနေအာင္ ထိန္းေပးတယ္။
၆။ လုပ္ေနဆဲ အလုပ္အားလံုး အေရးအႀကီးဆံုးလို႔ သတ္မွတ္ေပးတယ္။ စူးစိုက္ေပးတယ္။ အေရးတႀကီး
စူးစိုက္လုပ္ရင္ အလုပ္အားလံုး တ၇ားအလုပ္ခ်ည္းပဲ။
သတိဟာ အခ်ိန္တိုင္းကို ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အခ်ိန္ထိန္းကိရိယာပါ။ အာရံုတိုင္း
ကို ကိုယ္ပိုင္ကုသိုလ္အာရံုျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ အာရံုထိန္းကိရိယာပါ။ စိတ္တိုင္းကို ကိုယ္ပိုင္
ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ စိတ္ထိန္းကိရိယာပါ။ ပစၥဳပၸန္ေရာက္ေနဆဲ အခ်ိန္တိုင္းကို တန္ဖိုး
ထားတယ္။ ပစၥဳပၸန္လုပ္ေနဆဲ အလုပ္တိုင္းကို ေလးစားတယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္တည္းၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေန
တာပါပဲ။ လူ႕ဘ၀မွာ တစ္ေယာက္တည္းၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနတတ္ၿပီဆိုရင္ အမ်ားနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္
ေနတတ္ပါၿပီ။

{ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း (၁၃)ရက္၊ တနလၤာေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ဟိုတယ္္၌ တိပိဋကေယာဆရာေတာ္သီတင္းသံုးေနရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဖူးေမွ်ာ္လိုေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခြင့္ေတာင္း
အသိေပးၿပီး လာေရာက္နာယူေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။}

မူရင္းပို႔စ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္.....။

အရွင္ပညာသာရ သံသရာခရီးသည္

၁.၂.၂၀၁၇.ဗုဒၶဟူးေန႔
Ashin kalyarna.