Inondasyon kap ravaje peyi a

in #inondasyon2 years ago

Inondasyon problem grav ke nap sibi nan peyi sa fe lontan.
Kisa letat di nan sa?
Kisa nou menm jenn fe pou sa?
Ki solisyon nap bay ak sa?
Sa se 3 kesyon nou menm jenn ta dwe poze tét nou pou nou soti nan problèm sa ki se inondadyon, depi yon ti farinay lapli tout bagay inondé tout moun pedi bagay sa konn koz moun mouri anpil dega , nou menm jen nap jete fratra nan kanal yo, le konsa kanal la bouche sa koz dlo a paka desann, li vinn inondé yon zon. Epi pa gen wout ,yo pa fe kanal, tout kote se ravin, jete fatra dlo paka desenn, nou menm jenn sa nou di nan sa.
Solisyon se met ansanm pa jete fatra nan kanal yo ,nan ravin yo bay espas pou dlo a desann epi nap evite anpil inondasyon

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10978.93
ETH 382.43
USDT 1.00
SBD 0.97