Sort:  

Satu aja buat zaki. Satunya lagi yg spsial buat mbak yang udh kunjungi blog saya. Hehehe

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20632.97
ETH 1175.15
USDT 1.00
SBD 3.26