Travay se libete

in #indistri2 years ago

Travay rann ou lib e realize anpil nan rév.
Kiza ki responsab peyi ya di nan zafé travay pou moun e jén nou yo kap vini?
Travay se avniw li edew trase, nan peyi nou pa gen travay pou jén , moun nan gen 60 ans li nan travay léta jamé sédé plas la ak yon jén ki kapab pou renplasel, ki donk léta pa kreye nouvo indistri , ni lot entrepriz pou nou travay sa vle di nou dwe fe yon jan poun soti tét nou nan sa peyi bezwen nou e li fe apel ave nou .industry-3087393__480.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10781.33
ETH 359.33
USDT 1.00
SBD 0.96