хмм инээдтэй зүйл байж болох юм...steemCreated with Sketch.

in humor •  21 days ago 

өө! Би нэгийг авсан. талбай дээр хоёр цэцэг ургадаг. нэг нарлаг өдөр, нэг цэцэг шар цэцэг улаан цэцэг ха ха гэж хэлэв. Хэдэн секундын дараа өнгөрч, улаавтар цэцгийг хүүхэд түүж авав. Улаан цэцэг га би ялна гэж хэлэв

эх сурвалж:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!