ngansarr a sak 4 2

in #hr15 years ago

mar ၻ ႔ hpalarr s muing tay lw ark a sak a ၾ kee sanu goe syang suu kaytar kang m ryan ႏ uing ngansarr a sak 4 2 nwhc a ryay ayrar g ar melar ya hpahc ၿpee 1 9 9 4 hkuႏ w hc k mar ၻ ႔ hpalarr ၿ piဳng pyaell mwar ru rwarr a sang hpak ko syang yuuhkae tar ya hpahc par tay .

  • pahtam sanu k mar ၻ ႔ hpalarr ၿ piဳng pyaellko 1 9 3 0 hkuႏ w hc kaat ng pahkae ၿ pee u ruay gya ႏ ong ngan k aim rwng aya hpahc lak hkanat ng p hkaetae aya pang

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16409.67
ETH 1211.29
USDT 1.00
SBD 2.13