လိုက္မမွီနုိ္င္ေတာ႔ပါ

in #hivelast year

HIVE-pic.jpg

စတီးမစ္ မသံုးတာလည္း ၾကာျပီျဖစ္ေလသည္ အေျခအေနမေကာင္းေတာ႔ဘူးၾကားလို႔ ဘာမ်ားျဖစ္တာလဲလို႔ လာၾကည္႔မိေတာ႔ အမ်ားၾကီးေျပာင္းကုန္ၾကတာေတြ႕သည္ ဒီေလာက္ထိေတာင္ျဖစ္ကုန္တာလား
အရင္တုန္းကနဲ႔ ဘာမွကို မတူေတာ႔တာျမင္ရပါသည္
လိုက္မမွီနုိင္ေတာ႔ေလာက္ေအာင္ကို ကြင္းဆက္ျပတ္သြားခဲ႔ရသည္
ျပန္လည္ ေလ႔လာျပီး အသက္သြင္းဦးမယ္လို႔ အားခဲထားပါျပီ
ဘာမွမရေတာ႔ ဘာမွမလုပ္ခဲ႔လို႔ ရလာတာတစ္ခုေတာ႔ အခုရွိလာသည္။
ထိုအရာသည္ ေနာင္တ ျဖစ္ခဲ႔ေလျပီ
@mm7

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.099
BTC 49785.63
ETH 2321.25
BNB 503.26
SBD 5.55