تحلیل تکنیکال بیت کوین 3 سپتامبر 2020

in DTubelast year


بیت کوین بالاخره یه ریزش شارپ کرد و فرصتی برای خرید به کسایی که بولیش هستن داد! ویدیو رو ببینید و نظر بدید تا از هم بیشتر بیاموزیم


▶️ DTube
▶️ BTFS

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36327.33
ETH 2562.41
USDT 1.00
SBD 4.07