Bún bò Huế...

in WhereIN29 days ago

Bún bò Huế là món súp nổi tiếng của Việt Nam, nổi tiếng với nước dùng đậm đà và cay nồng, thường được coi là một trong những món ăn được yêu thích nhất đất nước.

Có nguồn gốc từ thành phố Huế miền Trung Việt Nam, món ăn này đặc trưng bởi hương vị phức hợp kết hợp sả, mắm tôm và dầu ớt cay.

WhereIn Android

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein

昨天明明把手机放在桌上,今天又找不到了 ( ˘︹˘ )
咦?你是谁?我又是谁?
加入我们微信群没?还没的话赶快加我们瓜子老板。很帅的 iguozi <(^,^)>

Ha recibido un voto a favor de la comunidad WHEREIN, impulsada por STEEMIT INC. Gracias por usar WHEREIN

Terimakasih Sudah Menggunakan WhereIn, Postingan Anda Terpilih Untuk Mendapatkan Upvote Dari WhereIn Dan Di Dukung Oleh Steemit.inc !

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66132.22
ETH 3552.85
USDT 1.00
SBD 3.09