Armut Dibine Düşermiş

in SteemWomen Club3 months ago

Benim kitap okuduğumu gören Defneciğim.
Öyle bir bakıp geçmedi de. Sanki okuma yazma biliyormuş gibi epey elinde tuttu.

IMG20220805131533.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16432.63
ETH 1215.48
USDT 1.00
SBD 2.14