Общност отворена за всеки

in Steemit enthusiasts9 months ago

baner1.png

На вашето внимание

Обявяваме създаването на общество “Steemit enthusiasts”,

от инициативен комитет:
@bgteam - основател, админ, куратор
@bonp - модератор
@omp - модератор

Мотивацията

Забелязва се голямо текучество на членската маса на платформата Steemit. Причинаната за този феномен е комплексна. Голям брой членове се регистрират, работят известно време и се отказват. Вероятно основната причина е обезверяването продиктувано от несбъдването на първоначалните очаквания.

В периода февруари-март 2018 имаше една мощна вълна от новорегистрирани от България - над 300 профила. От тях активно работещите до днес, се броят на пръстите на едната ръка. Т.е над 99% са се отказали. Голям е броя и на тези които се прехвърлиха в друга платформа.

Действително, в началото е трудно и получавания приход не може да рекомпенсира вложения труд и време. Напредването на индивидуалната ефективна мощност е бавен процес, особено в началото…

Практиката показва, че ефективността нараства многократно при сдружаването. Екипната работа определено дава по-добри резултати от единаците. Народна поговорка казва - “Сам човек е само за тоалетната“.

В платформата STEEMIT многократно бяха отправяни призиви за обединяване усилията на българската общност. До момента обаче, няма реален резултат.

Вече имаме множество примери на успешни общности сплотявани по интереси или по държави. Можем да се поучим от техния опит.

Тук не става въпрос за сдружаване от типа – “аз на тебе ти на мене”. Силния екип е съставен от силни индивиди. Силния екип помага на по-слабите да се засилят и така екипа става още по-силен. При наличието на силни общности и платформата става все по-силна.

Един от ключовите фактори за успеха на една общност е наличието на достатъчно кураторска сила, за да възнагради всички автори, създаващи качествено съдържание.

Максимална сила на кураторските възможности може да се постигне чрез делегиране на SP от членовете на общността. Този принцип ще бъде разгледан специално в отделна публикация. С две думи, който делегира към общността ще получава пасивен доход – процент от заработеното от кураторската сметка.

Програми за подпомагане на общностите

Профилите @steemcurator01 и @steemcurator02 са създадени целево за подкрепа на общностите и работят непрекъснато, гласувайки в различни общности, но се оказва, че не са в състоение да достигнат до всички публикации във всички общности, поради неимоверно нарастналия им брой.

Затова е стартирана нова програма за подкрепа на общностите на Steemit.
За тази нова програма са създадени още четири кураторски акаунта (@booming01, @booming02, @booming03 и @booming04), всеки един от тях е финансиран с 1,3 милиона Steem Power.

Тези акаунти за куриране, гласуват за публикации с добро качество от общности, които са се присъединили към програмите. За присъединяването към тези програми е необходимо ръководството на съответното общество да изпрати заявление за членуване до организаторите. Разбира се, за да бъде прието едно общество се поставят множество условия на които трябва да отговаря. Какво означава “публикация с добро качество” ще разгледаме в следваща наша публикация. Сега е по-интересно, на какви условия трябва да отговаря обшеството за да бъде приобщено към целевите програми.

Цел на общността

Главната цел е да осигурим взаимопомощ и ускорени темпове на нарастване на приходите.
Инициативния комитет е наясно, че не сме уникални. Преди две години беше сформирана общност Bulgaria, но реално е неактивна отдавна. Например модератора й, не е влизал в Steemit от две години. Голяма част от членовете също, и вероятно са се прехвърлили в друга платформа.
Набирайки мощ обществото ни може стане привлекателно място и особено полезно за новорегистриралите се в Steemit.

Ръководен екип на общността

При регистрацията на общността са предложени един админ и един модератор. И двамата са от България и затова в името на общността фигурира BG, но е отворена за всички националности и държави, както и, приемат се за публикуване и коментиране всякакви езици.
За ръководния екип не се предвиждат някакви допълнителни заплащания и възнаграждения.
При нарастване на броя над критичен максимум, може да бъдат номинирани още модератори.

Профил за куриране на общността

Профила за куриране на общността е - @bgteam
Към настоящия момент притежава – собствена Steem Power (SP) = 32, и делегирана (SP) = 550, или общата ефективна мощност е 582 SP.
Темповете на увеличаване на ефективната мощност ще зависи от активността на всички членове, както и от нарастването на обема на делегираната мощност.
Заработката от куриране ще се превежда съгласно пропорционално разпределение между делегиралите. За сега е определен ден за плащане – всеки понеделник. Трансферира се в STEEM.
Достъп за гласуване с акаунта има админа. При физическа невъзможност го замества модератор.
Интересен е параметъра CSI за гласуване от акаунта за гласуване (от Steemworld.org). Поддържането му в допустими граници е задължение на куратора. Препоръчително е да не пада под 5.
Стремежа на куратора трябва да бъде да гласува за всички публикации в блога на общността.

Плагиатство и злоупотреби

Няма да се толерират плагиатството, злоупотреби и измами. Админа и модератора ще следят за спазването на правилата дадени в Steemit.

Активност и коментиране

Предвиждат се месечни бонуси за членовете с най-много коментари на публикации в блога на общността.
Не се толерира спама.

Планове и актуализации

Препоръчително е да се изготвят краткосрочни и дългосрочни планове. Плановете ще се публикуват в профила на общността.
В дългосрочния план може да се предвиди включване на куриращ бот, но това може да стане когато общността се разрастне достатъчно за да се рентира бота. Пускането на бота изисква сериозна инвестиция и поддържане на сървър. За сега курирането ще е ръчно.

Промотиране

Ще се насърчават всички инициативи на членовете за популяризиране на общността.
Очаква се популяризирането да е насочено и извън Steem, например в други социални мрежи и в специализирани сайтове.
Ще е добре да се разработи промоционален и маркетингов план за общността, като в подготовката му вземат участие всички членове на общността. Например в този план да се включи изработването на информационно рекламни банери.

Допълнителни препоръки

Няма да се толерира използването на груб и циничен език в публикациите и коментарите.
Особено внимание да се обърне на повишаване на ефективността в работата на общността.
Кото например насърчаване на използването на тага #steemexclusive, както и на други полезни техники и средства.

В заключение

Изказаните тук съображения и препоръки за развитие в бъдеще, вероятно ще претърпяват положителни промени. Със задружни усилия ще нараства благото за общността и за всеки един от членовете.

Покана за регистриране в общността

към изброените в списъка по-долу
@arena10
@balebalev
@borislavzlatanov
@buldobg
@cryptoprima
@eii
@gallya
@gallya6945
@georgestef
@georgitsachev
@geshman
@jonathansayeb
@krassi
@lubogeorgiev
@manoldonchev
@mushanov
@nelinoeva
@nooblogger
@pipetko
@soulsdetour
@stefannikolov
@svetoslavwradkov
@ted.sun
@traveler40
@trayan
@vasilstefanov
@venan

В този списък включихме, тези за които знаем, че към настоящия момент са активни или относително активни в Steemit.
Да се чувстват поканени и всички които научат за нашето общество.
Разчитаме, че всеки който се включи, ще покани и свои приятели и обществото ни бързо да добие авторитет и мощност.

Сговорна дружина, планина повдига.
Everyone is welcome.


Таблица за делегиране на Steem Power към акаунта @bgteam

ABCDEF
50 SP100 SP500 SP1000 SP2000 SP5000 SP

Приемамe препоръки и въпроси


Cc- @steemcurator01 @steemcurator02 @stephenkendal

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19534.67
ETH 1317.29
USDT 1.00
SBD 2.45