Salam, Türkiyə topluluğu. Bunlar sarı güllərimdi. Tam da son bahara uyğun. Sarı hər şeyə yaraşır. Gülə də, çiçəyə də😊

IMG-20211016-WA0064.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50520.72
ETH 4369.97
BNB 581.23
SBD 6.29