Sort:  

Teşekkür ederim :) Her zaman böyle olmuyor tabi :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67164.91
ETH 3518.77
USDT 1.00
SBD 2.71