Sort:  
 3 months ago 

Gereksiz para harcamayı bende sevmem . Teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42112.84
ETH 3121.85
USDT 1.00
SBD 4.70