Sort:  

Umarim o camlar gunes panelidir. Temiz enerji 👍

 2 months ago 

Olabilir aslında. Şimdi ben de merak ettim. 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 50643.41
ETH 4418.42
BNB 599.96
SBD 6.30