You are viewing a single comment's thread from:

RE: A tailor-made trekking tour with three H'mong little kids - Ta Van Village, Sapa, Vietnam

in OCD4 years ago

Ôi chị cũng đi tàu hoả à😦e cũng đi tàu này. Đi tự túc không theo tour

Sort:  

Đi vs a Tuyên hả? Đang dịch đi ít thôi =))))

Trời đi với a Tuyên để bố mẹ đập chết🤣e đi với gia đình cơ

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65800.35
ETH 3464.66
USDT 1.00
SBD 2.68