دوباره پاییز اما نه فصل خزان زرد

دوباره پاییز اما نه فصل اندوه و درد

دوباره پاییز، فصل زیبای سادگی

دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی!

فرا رسیدن فصل زیبای پاییز مبارک🍂♥️🍁
IMG_20200925_040050_287.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 13737.49
ETH 387.59
USDT 1.00
SBD 0.96