You are viewing a single comment's thread from:

RE: ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА STEEMIT? О ЧЕМ ПИСАТЬ? | WHAT TO DO ON STEEMIT? WHAT TO WRITE ABOUT? [RU]

in Steem-BRU (BY-RU-UA)3 years ago

Це справді чудовий пост! Детальний і гарно написаний, видно, що багато праці в нього вкладено, багато час пішло. Респект!

Sort:  
 3 years ago 

На переклад на українську сил, правда, не вистачило. А так хотілось, ех.

 3 years ago 

Розумію, на все себе не вистачає))

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62668.27
ETH 3332.07
USDT 1.00
SBD 2.46