You are viewing a single comment's thread from:

RE: Burnsteem25: The Diarygame 07- 29- 2022 | Pag- aplay ko ng Educational Assistance

in Steemit Philippines4 months ago

andami ngang tao! ibig sabihin nyan maraming mga bata ang nais na makapasok at ang mga magulang naman ay nag pupursige para may makatulong din para sa mga kailangan ng anak sa pasokan...

sana po ay masali kau sa educational assistance na yan... God bless!

StatusRemark
Club status#club5050
#steemexclusive
Verified member
Not using bot
Word Count300+
Plagiarism Free
Delegator

Luzon Mod,
@junebride

Sort:  
 4 months ago 

Salamat.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16996.23
ETH 1256.31
USDT 1.00
SBD 2.11