You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit Philippines Photography Contest Week #5 - Filipino Food Photography : Extra Creamy Special Pinoy Halo'2x - Dessert for Filipino | 20% to steemitphcurator

in Steemit Philippines3 months ago

Good morning Ma'am @mariarosa27 😊

Mabuhay at Magandang araw!!! Maraming salamat po sa pagbahagi nang iyong diary post sa araw na ito. Ang iyong entry po ay kwalipikado para contest sa linggong ito, week 5 ng Pinoy Food Contest.

Maaring bisitahin ang ating Community Account para sa karagdagang impormasyon at para sa mga rules at regulations sa ating contest.

Updated Rules and Regulations

Ang halo-halo, ay isang pagkaing sikat sa ating mga Pinoy. Panlaban sa init ng panahon, paborito ko rin ang halo-halo.

Sort:  
 3 months ago 

Thanks po sir 😊

 3 months ago 

Walang anuman po Ma'am. 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41992.08
ETH 3124.46
USDT 1.00
SBD 4.63