Alam ng Diyos ang mismong kailangan natin at ilalaan Niya

in Steemit Philippines6 months ago

image.png

Minsan ay ginagamit ng Panginoon ang sitwasyon natin para ipaintindi sa atin na kailangan natin Siya sa ating buhay. Minsan ginagamit Niya ang ating sitwasyon para magbalik-loob tayo sa Kanya.

Kaya't kung ngayon ay nahihirapan tayo dahil sa pakiramdam natin ay kulang o hindi sapat ang meron tayo para maitawid ang ating pamilya, inaanyayahan kita na lumapit sa Panginoon dahil Siya ay Tapat at hindi ka Niya pababayaan.

image.png

Dahil alam ng Panginoon na lahat ng NEEDS natin ay kailangan natin para mabuhay tayo at ang ating pamilya. Pero ang WANTS natin ay madalas hindi naman natin kailangan at maaaring makasama pa sa atin. Magtiwala sa Diyos. Ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Magpakumbaba lamang at lumapit sa Kanya. Hindi niya tayo tatanggihan.

image.png

📸Tungkol sa mga larawan ay ang hamog naipon sa isang sapot sa lupa.📸
Photos are mine and taken by me using my A10s
@ Urdaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Sort:  
 6 months ago 

Amazing post my dear. Talagang God knows everything

 6 months ago 

Alam ng Diyos ang ating mga kailangan... kelangan din nating sabihin sa kanya eto during sa ating pagdarasal..maraming salamat po sa pagbabahagi

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17136.61
ETH 1287.40
USDT 1.00
SBD 2.11