You are viewing a single comment's thread from:

RE: Burnsteem25: The Diarygame 07- 29- 2022 | Pag- aplay ko ng Educational Assistance

in Steemit Philippines4 months ago

Mas mabuti nga anoay pa assistance dyan sa syudad nyo. Maaaring malaman kung ano yun, sana may ganyan din sa lugar ko. Malaking tulong din kasi ang mga ganyan. Tiyagaan lang sa pila.

Sort:  
 4 months ago 

Oh friend programa ni sa bag ong na elect nga congresswoman diri para sa mga nag eskwela. Pero dili ni sa tanang lugar depende kung unsay programa sa inyong lugar friend.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17075.48
ETH 1269.77
USDT 1.00
SBD 2.11