หมดสภาพเลยหมวย

in Steem Thailand2 months ago

IMG_20230321_081751.jpg

เมื่อเช้า 06.00 น. มีคนบางคนร่ำร้องอยากจะไปโรงเรียนกับพี่สาวของเธอ แต่ไปไม่ได้ก็เลยลงมานอรดูการ์ตูน พอหันกลับมามองอีกที่ก็เห็นนอนหลับแบบหมดสภาพอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะ อยากไปโรงเรียนแล้ว เห็นพี่สาวไปก็อยากจะไปกับเขาด้วยนะหมวยน้อย..

Sort:  

Thank you, friend!
I'm @steem.history, who is steem witness.
Thank you for witnessvoting for me.
image.png
please click it!
image.png
(Go to https://steemit.com/~witnesses and type fbslo at the bottom of the page)

The weight is reduced because of the lack of Voting Power. If you vote for me as a witness, you can get my little vote.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27144.42
ETH 1870.55
USDT 1.00
SBD 2.13