กับข้าวเย็นนี้

in Steem Thailand2 months ago

IMG_20230320_182426.jpg

ได้เวลาเย็นที่ไรแล้วชอบคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรดี เพื่อนเป็นเหมือนกันไหมค่ะ แต่ไม่รู้ว่าคิดไม่ออกยังไงนะคะ อาหารถึงได้เต็มโต๊ะแบบนี้ อย่างว่าที่บ้านมื้อเย็นจะจัดเต็มแบบนี้ตลอดเลยค่ะ มื้อเช้าจะหาทานกันแบบง่ายๆแปลกดีค่ะ เค้าบอกว่าอาหารเช้าสำคัญแค่ที่บ้านมื้อเย็นสำคัญสุดแล้วค่ะ..

Sort:  

Thank you, friend!
I'm @steem.history, who is steem witness.
Thank you for witnessvoting for me.
image.png
please click it!
image.png
(Go to https://steemit.com/~witnesses and type fbslo at the bottom of the page)

The weight is reduced because of the lack of Voting Power. If you vote for me as a witness, you can get my little vote.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27221.07
ETH 1904.98
USDT 1.00
SBD 2.26