Photography : ดอกไม้ยามสาย

in Steem Thailand11 months ago

IMG20220102165526-01.jpeg

🌸 ตอนสายๆ ฉันไปที่สวนดอกไม้ใกล้บ้านเพราะถ้าไปช่วงนี้จะมีคนไม่เยอะ คนจะมาที่นี่เยอะช่วงเย็น การมาสวนดอกไม้ยามสายทำให้ฉันดูดอกไม้อย่างไม่เร่งรีบได้ภาพได้ง่าย แสงแดดยามสายที่ส่องลงมาก็ทำให้เวลาถ่ายภาพดอกไม้ออกมาได้สีสวยสดใส มีความสว่างในภาพและได้สีตามจริงที่ตรงกับสีของดอกไม้

IMG20220102165602.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16983.09
ETH 1253.91
USDT 1.00
SBD 2.11