Bitcoin opět zamířil k 60 000 $ a jeho dominance klesla pod 60 %! Začala altseason?

in KryptoHodler2 years ago

🧐Bitcoin se hrabe z korekce a opět útočí na oblast okolo 60 tisíc dolarů. Mezitím se na trhu altcoinů začíná rozpoutávat altseason...

https://kryptohodler.cz/bitcoin-opet-zamiril-k-60-000-a-jeho-dominance-klesla-pod-60-zacala-altseason/

Bitcoin stairs.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26798.82
ETH 1854.58
USDT 1.00
SBD 2.11