Sort:  
 4 months ago 

Kebun memang kebun sendiri bg
Cuma untuk saat ini cuma lahan ada tak ada isi bg 🤣
Ini pun cuma satu tersisa pohon ubi bg yang sudah terendam air kemarin naik bg

 4 months ago 

Saba fikar, mungken hana rezeki lom. Tapi neu usaha laju. Soee tuoh kadang anteuk meu hai ubi. Ka mendadak kaya.

 4 months ago 

Hehehehe
Siap bg
Nye na raseki entek long kabarin abg jak meen keuno sigege bg ☺️

 4 months ago 

Siap fikar, pasti tajak

 4 months ago 

Goet bg
Pat nyan bg
Nye hana halangan keuno neujak bg bak hero na perte ureng nyoe @jcorner dan @akmal1

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36938.87
ETH 2413.28
USDT 1.00
SBD 3.97