Sort:  

hahhaha chào bạn :D long time no see. Do you still live in Vietnam?

Yes. Tôi đã sống ở HCM gần 4 năm rồi ạ ^^

Hahaa. Bạn có thể giao tiếp tiếng việt đơn giản chứ? 😂

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17433.40
ETH 531.49
SBD 1.16