You are viewing a single comment's thread from:

RE: Книжка: Валерія "Нава" Суботіна "Полон"

Я дуже скучив за тими днями, коли я зазвичай читав книги, і думаю, що я дійсно повернуся до цього. Як можна отримати такі книги в Нігерії для тих, хто дійсно хоче їх читати?

Sort:  
 2 months ago 

Можна замовити по інтернету

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64833.23
ETH 3558.77
USDT 1.00
SBD 2.35