Sort:  

kahit nka private car bwal pumasok batangas?

Bali di natuloy ang dagat? Pero atleast may hiking naganap. Surrounded by nature. 💚

Sasama sana si lola pampalakas tuhod.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 13882.26
ETH 389.87
USDT 1.00
SBD 0.96