Sort:  

prang bago sa paningin ko yan

Masarap yan bro..madami dito sa amin.

Na try ko ginataan. Never tried a pickled one. ☺️

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17332.91
ETH 527.02
SBD 1.16