Sort:  
 2 years ago 

Vai pokar pic dite hbe ki

 2 years ago 

macro mane choto object k kach theke click kora... onno pic gula dekhen bujhben.. sudhu poka na.. anything.... choto object close shot..

 2 years ago 

👍

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24372.77
ETH 1891.37
USDT 1.00
SBD 3.32