Siqaret çəkmək qadağandır.

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Bu kağıza çox yerdə rast gəlirik,insana məxsus olan bu qadağandır yazısına çox insan məhəl qoymur.
Bunu görəndə elə bil siqret yandır sözü görüllər.
IMG_20211201_132719.jpg
Çalışın qadaöan olunmuş yerlərdə siqaret çəkməyin.Əslində iradəniniz ,dayanma gücünüz varsa ümumiyətlə siqret çəkmiyin.Sağlamlığa ziyandı.

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 42384.55
ETH 3175.42
USDT 1.00
SBD 4.68