Gecələr uzun Gecələr sessiz

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Salam hörmətli qrup əhli. Tənha gecələr düşünürəm hərdən

IMG_20211013_213001.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50687.38
ETH 4345.61
BNB 590.79
SBD 6.17