Sort:  
 2 years ago 

Qonaqlıq qurbandır Steemit əhlinə. İnşallah Vətəndəikən qəşəngcənə talış mətbəxinə qonaq edəcəm sizi 😊

 2 years ago 

Ləvəngi?

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63901.15
ETH 3133.40
USDT 1.00
SBD 4.05