You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit Azerbaijan Community #2 New users

in Steemit Azerbaijan☪✔3 years ago

Real həyatda səmimi münasibətdə olduğum qardaşlarla iş gördüyüm üçün çox şadam.hər birimizə Steemit Azerbajanda ən qısa zamanda "Whale" olmağı arzu edirəm.Hər kəsə Uğurlar və Təşəkkürlər!!!

Sort:  
 3 years ago 

Təşəkkürlər, qardaş. İnşallah daha çox irəli gedəcəyik.

 3 years ago 

İNŞAALLAH.Aynen öyle Kardeş😉 Sene qatılıram

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66697.56
ETH 3490.05
USDT 1.00
SBD 3.17