You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit Azerbaijan Community #2 New users

in Steemit Azerbaijan☪✔3 years ago

El bir olsa dağ oynadar yerindən. Hər birimiz bir birimizə tanıyaraq ya tanımayaraq salam verib salam aldığımızda yardımlaşmış oluruqsa bundan daha səmimi xoşbəxtlik olarmı. həm mənəvi həm də maddi dəstək. Uğurlarımız bol, qazanclarımız bərəkətli olsun...

Sort:  
 3 years ago 

Nə olur olsun, həmişə yanımda olan, mənə dəstək verən gözəl insan, var ol.

Qesey

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65174.92
ETH 3530.16
USDT 1.00
SBD 2.51