Sort:  
 3 months ago (edited)

Çox sağ olun. ALLAH razı olsun. AMİN🤲 BU HƏYATDA BİR DƏNƏ ƏJDAHA VAR, O DA NADİR QAFARZADƏDİR 😉

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36460.11
ETH 2428.68
USDT 1.00
SBD 3.75