SERBIA: Belgrade Procession “For Salvation of Serbia” [eng/срп] СРБИЈА: Београдска литија „За спас Србије“

in Deep Dives3 months ago (edited)

DSCF1996-corr_tn.jpg


On the great holiday of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, in Belgrade, on August 28th 2022, a great national “Procession for the Salvation of Serbia” was held in the organization of the informal association “United for Tradition and Family”. How did it go?


By God’s blessing, a sunny and warm day dawned on the big holiday despite the forecast of rain. From the very beginning, it was clear that the gathering would be impressively large. The gathering started in front of the Cathedral Church and the Patriarchate in Belgrade.

На велики празник Успења Пресвете Богородице, у Београду је, 28.08.2022. одржана велика народна „Литија за спас Србије“ у организацији неформалне асоцијације удружења „Уједињени за традицију и породицу.“ Како је било?


По благослову Божјем, на велики празник упркос прогнозама о киши, освануо је сунчан и топао дан. Од самог почетка било је јасно да ће скуп бити импресивно велики. Окупљање је почело испред Саборне Цркве и Патријаршије у Београду.

DSCF1935-rot_tn.jpgDSCF1936_tn.jpg
Serbian mothers give birth to heroes, not gaysDSCF1937_tn.jpg
Step up before your people president, or go!DSCF1941_tn.jpg
Monasticism in the front row / Монаштво у првом реду


Completely in accordance with the Serbian congregationalism, the organization was signed by the assembly of the “United for Tradition and Family” association, and one of the most prominent representatives in the preparation of the procession was Mr. Ivica Božić, a member of the “Anti-globalists of Serbia” association.

Потпуно у складу са српском саборношћу, организацију је потписао скуп удружења „Уједињени за традицију и породицу“, а један од најистакнутијих представника у припреми литије био је господин Ивица Божић, члан удружења „Антиглобалисти Србије“.

DSCF1955_tn.jpg
Ivica Božić / Ивица Божић

DSCF1957_cr.jpg
Ivica Božić / Ивица Божић


In the same spirit, the sponsor of this report is Mr. Milan Nikolić, a member of the “St. Romanos the Melodist” choir at the Rukumija monastery. Without him, this report would not exist:

У истом духу, спонзор овог извештаја је господин Милан Николић, члан хора „Свети Роман Слаткопојац“ при манастиру Рукумија. Без њега, овог извештаја не би било:

DSCF1943_tn.jpg
Milan Nikolić / Милан НиколићDSCF1946_tn.jpg


Now we will move on through the crowd, towards the head of the procession…

Сад ћемо кренути даље кроз окупљене, према челу литије…

DSCF1947_tn.jpgDSCF1948_tn.jpgDSCF1949_tn.jpgDSCF1950_tn.jpgDSCF1951_tn.jpgDSCF1954_tn.jpg
New generation / Нова генерација


There were people who brought their drones to get a better view of the procession:

Било је људи који су донели своје дронове како би имали бољи поглед на литију:

DSCF1961-dron-corr_tn.jpg


Further towards the front of the procession were the ‘Night Wolves’, the Serbian-Russian Bikers Club.

Даље према челу колоне били су ‘Ноћни вукови’, Српско-Руски Мото клуб.

DSCF1962_tn.jpgDSCF1966_tn.jpgDSCF1968_tn.jpgDSCF1969_tn.jpg


The procession was watched from the window by older citizens who could not take part:

Поворку су с прозора посматрали старији суграђани који нису могли да узму учешће:

DSCF1984_cr_tn.jpgDSCF1985_cr_tn.jpgDSCF1986_cr_tn.jpgDSCF1987_cr_tn.jpg


We move on to the first row of the procession, where the war heroes were:

Крећемо даље до првог реда поворке, у коме су били ратни хероји:

DSCF1970_tn.jpgDSCF1981_tn.jpgDSCF1982_tn.jpgDSCF1980_tn.jpgDSCF1983_tn.jpgDSCF1978_tn.jpgDSCF1979_tn.jpg


Just before departure, the choir sounded and the Lord’s prayer ‘Our Father’ was read…

Пред сам полазак, огласио се хор и очитана је молитва Господња ‘Оче наш’…

DSCF1974_tn.jpg

DSCF1976_tn.jpg

And at six o'clock we started down Pop Lukina street towards Zeleni venac…

И у шест сати кренуло се низ Поп Лукину према Зеленом венцу…

DSCF1988_tn.jpgDSCF1990_tn.jpgDSCF1992_tn.jpgDSCF1994_tn.jpgDSCF1995-corr_tn.jpgDSCF1996_tn.jpgDSCF1998_tn.jpgDSCF2001_tn.jpg


At the “Moskva” hotel, two large columns merged into one impressive river of people. This completely impressive sight could only be captured by those who managed to secure a high point or a drone… The power of an awakened people in the most beautiful sense of the word.

Код хотела „Москва“ две велике колоне спојиле су се у једну импресивну реку људи. Овај потпуно импресиван призор могли су да сниме само они који су успели да обезбеде високу тачку или дрон… Снага пробуђеног народа у најлепшем смислу речи.

DSCF2003_tn.jpgDSCF2008_tn.jpgDSCF2006_tn.jpgDSCF2005_tn.jpgDSCF2013_tn.jpgDSCF2029_tn.jpg
Let’s remember, this was a family procession / Породична је то литијаDSCF2030_tn.jpgDSCF2014_tn.jpg


The only place where the procession stopped on its way was Andrić's Wreath, in front of the monument to Saint Emperor Nicholas II, to pay respect to the man who saved Serbia in the First World War at the cost of his own life and the lives of his entire family.

Једино место где је поворка на свом путу застала био је Андрићев венац, испред споменика светом цару Николају II, да ода пошту човеку који је спасао Србију у Првом светском рату по цену сопственог живота и живота читаве своје породице.

DSCF2011_tn.jpgDSCF2017_tn.jpgDSCF2021_tn.jpgDSCF2023_tn.jpgDSCF2024_tn.jpg


We headed towards Slavia square with the sounds of ‘Sacred War’ by Alexander Vasilyevich Alexandrov… The original text was written by Vasily Lebedev-Kumach. Unfortunately, I don’t know who wrote the lyrics of the Serbian song, but this was today’s anthem of the association “United for Tradition and Family” called “Sing Mother Serbia”.

Према Славији кренуло се уз звуке ‘Светог рата’, Александра Васиљевича Александрова… Оригинални текст написао је Василиј Лебедев-Кумач. Нажалост не знам ко је аутор текста српског препева, али ово је данас била химна удружења „Уједињени за традицију и породицу“ под називом „Певај мајко Србијо“.

DSCF2033_tn.jpgDSCF2035_tn.jpgDSCF2036_tn.jpgDSCF2037_cr-corr_tn.jpgNosnja - DSCF2038_tn.jpg


And finally, a river of people flowed around the temple of Saint Sava in such a quantity that no one from the state-corporate media was allowed to publish an estimate.

И најзад се река људи слила око храма Светог Саве у таквој количини да нико са државно-корпоративних медија није смео да објави процену.

Sv Sava - DSCF2040_tn.jpgDSCF2045_tn.jpgDSCF2053_tn.jpg


The central point of the procession was the speech of Bishop Nicanor of Banat, one of the few church dignitaries who, even before this procession, publicly spoke out against holding a sodomite gathering in Belgrade.

Централна тачка литије био је говор владике банатског Никанора, једног од ретких црквених великодостојника који се и пре ове литије јавно огласио против одржавања содомитског скупа у Београду.

Vladika banatski Nikanor-DSCF2055_tn.jpg
Bishop Nicanor of Banat / Владика банатски НиканорDSCF2057_tn.jpgDSCF2062_tn.jpgDSCF2064_tn.jpg


Full speech you can listen here:

Читав говор можете послушати овде:


Duration / Трајање: 28:42 (Serbian language)


The faithful from the plateau in front of the Church of Saint Sava were accompanied by the songs of the choir “St. Romanos the Melodist” and the cultural and artistic society “Serbian Tradition” from Belgrade.

Верни народ са платоа испред цркве Светог Саве испратиле су песме хора „Свети Роман Слаткопојац“ и културно-уметничког друштва „Српска традиција“ из Београда.

DSCF2065_tn.jpgDSCF2066_tn.jpg
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’KUD-DSCF2069_tn.jpg
CAS ‘Serbian Tradition’ / КУД ‘Српска традиција’KUD-DSCF2070_tn.jpg
CAS ‘Serbian Tradition’ / КУД ‘Српска традиција’KUD-DSCF2071-KUD Srpska tradicija iz BGD_tn.jpg
CAS ‘Serbian Tradition’ / КУД ‘Српска традиција’KUD-DSCF2072_tn.jpg
CAS ‘Serbian Tradition’ / КУД ‘Српска традиција’KUD-DSCF2074_tn.jpg
CAS ‘Serbian Tradition’ / КУД ‘Српска традиција’KUD-DSCF2075-corr_tn.jpg
CAS ‘Serbian Tradition’ / КУД ‘Српска традиција’


Since I was in the epicenter of the event, I really couldn’t see all the huge number of people gathered. I leave you another report by Dejan Petar Zlatanović, which you can watch and estimate for yourself how many people were present:

Пошто сам био у епицентру догађања, заиста нисам могао да обухватим погледом огроман број окупљених. Остављам вам још један извештај Дејана Петра Златановића који можете погледати и сами проценити колико је људи било присутно:


Duration / Трајање: 2:33:10 (Serbian language)


The key goal of this procession was to protect the family from the violent ‘normalization’ of satanic ideology. Even before the procession, the president made an unmistakable announcement that the sodomite rally was cancelled. Unfortunately, the president did not schedule it, so he cannot cancel it either. The demand of the procession was to ban the gathering. And since there is no ban yet and since the organizers are not giving up on the gathering, the next procession is scheduled for September 11th.

Given the mood and determination of those present, if there is no ban, I can promise you an even bigger turnout on that September 11thКључни циљ ове литије била је заштита породице од насилне ‘нормализације’ сатанистичке идеологије. Већ пре литије, председник се огласио немуштим саопштењем да је содомитски скуп отказан. Нажалост, председник га није заказао, па га он не може ни отказати. Захтев литије био је да се скуп забрани. А пошто забране још нема и пошто организатори не одустају од скупа, следећа литија заказана је за 11. септембар.

Имајући у виду расположење и одлучност присутних, ако забране не буде, могу да вам обећам још већу литију тог 11. септембра
Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

SERBIA: The Procession “For Salvation of Serbia” [eng/срп] СРБИЈА: Литија „За спас Србије“
(26. август 2022)

SERBIA: Sodom, Gomorrah and Belgrade [eng/срп] СРБИЈА: Содома, Гомора и Београд
(8. август 2022)

СРБИЈА: Македонски раскол
(9. јун 2022)

SERBIA: Procession for saving the Serbian Orthodox Church [eng/срп] СРБИЈА: Литија за спас СПЦ
(8. јун 2022)

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови
(1. јун 2022)

Србија у канџама СЗО
(28. мај 2022)

Христос Воскрес! [рус/срп] Христос Воскресе!
(24. април 2022)

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ
(24. март 2022)

Коронапревара и биолабораторије у Србији
(17. март 2022)

SERBIA: Towards the April elections [eng/срп] СРБИЈА: У сусрет априлским изборима
(11. март 2022)

СРБИЈА: Кловн деценије
(6. фебруар 2022)

SERBIA: Disunion by Forgery [eng/срп] СРБИЈА: Изазивање раздора фалсификатима
(22. јануар 2022)

Новак Ђоковић, повез преко српских очију
(6. јануар 2022)

Ослепљивање Србије
(25. децембар 2021)

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021.
(13. децембар 2021)

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету
(9. децембар 2021)

SERBIA: Announcement of a new blockade protest [eng/срп] СРБИЈА: Уз најаву новог блокада протеста
(7. децембар 2021)

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији
(6. децембар 2021)

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева
(5. децембар 2021)

Коронапревара: Понуда која се не може одбити
(29. новембар 2021)

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације
(28. новембар 2021)

Ствари које треба видети на српском
(Serbian – 24. новембар 2021)

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“
(Serbian – 14. новембар 2021)

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву
(1. новембар 2021)

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву
(Serbian – 30. октобар 2021)

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда
(24. октобар 2021)

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на протест против ковид пропусница у Смедереву
(23. октобар 2021)

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији
(22. октобар 2021)

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији
(21. октобар 2021)

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!
(20. октобар 2021)

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)
(22. септембар 2021)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари
(19. септембар 2021)

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији
(16. септембар 2021)

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран
(8. септембар 2021)

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву
(1. септембар 2021)

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву
(28. август 2021)

IN MEMORIAM: Милан Лане Гутовић (1946–2021) – Последња пустоловина
(27. август 2021)

Србија: Фалсификовање историје
(9. август 2021)

Србија: Разарање државе и народа
(5. август 2021)

Слободан Рељић о свету који се распада
(2. август 2021)

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси
(24. јул 2021)

Невидљиви рат
(22. јун 2021)

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази
(18. јун 2021)

Memorial Mural to the Heroes from Košare [eng/срп] Меморијални мурал јунацима са Кошара
(18. јун 2021)

Како постати зомби
(15. јун 2021)

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији
(14. јун 2021)

‘Врли нови’ корпоративни свет
(22. мај 2021)

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор
(4. април 2021)

Срећно Ново 7529. Лето!
(2. април 2021)

Србија: Петиција против предлога Закона о истополним заједницама
(19. март 2021)

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију
(1. март 2021)

Instruments of Sovereignty – Advertisement! [eng/срп] Инструменти суверенитета – Реклама!
(12. март 2021)

Опело за сатиру и стратегија излуђивања
(10. март 2021)

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)
(1. март 2021)

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020. (Serbian)
(26. јануар 2021)

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)
(21. јануар 2021)

Бесплатни уџбеници за основце у Србији (Serbian)
(17. јануар 2021)

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији
(17. јануар 2021)

Амерички гулаг (Serbian)
(13. јануар 2021)

Економска будућност Србије (Serbian)
(11. јануар 2021)

Велеиздаја и механизам изазивања грађанског рата (Serbian)
(12. децембар 2020)

Велеиздајник: Асоцијације и анализа (Serbian)
(11. септембар 2020)

Осврт на изборе у Црној Гори (Serbian)
(1. септембар 2020)

Пуч у Србији: Препознајте свог посланика (Serbian)
(6. август 2020)

Судбина Александара (Serbian)
(19. јул 2020)

Видовдан – дан кад се све боље види
(28. јун 2020)

Велеиздаја и избори у Србији
(12. јун 2020)

О чистоћи воде на Балкану
(9. фебруар 2020)

Куда „елита“ води Србију?
(20. јул 2019)

КОСОВО И МЕТОХИЈА: Шта је следеће?
(28. мај 2019)

Ружичасто испирање мозга
(28. новембар 2018)

Велеиздаја — извршење и последице
(13. мај 2018)

img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpgBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17017.36
ETH 1262.88
USDT 1.00
SBD 2.17