🌿📷Flowers retain their beauty as long as they live___Квіти зберігають свою красу на кожному етапі свого життя

in Photography4 years ago

Interesting flower Hellebore, blooms one of the first, in early early spring, blooms for a very long time. At first the flower is white, and when time passes the flowers change their color and become green.

Цікава квітка Морозник, розквітає одна з перших, ранньою ранньою весною, цвіте дуже довго. Спершу квіт білого кольору, а коли проходить час квіти змінюють свій колір і стають зеленими, одним словом у них закінчується період цвітіння.

IMG_20200511_210539_964.jpg

But they definitely don't lose their beauty. That is why today I will share with you photos of hellebore in the period when they faded.

Але однозначно вони не втрачають своєї краси. Саме тому сьогодні я поділюся з Вами фотографіями морозника в період коли він відцвітає.

IMG_20200511_210542_291.jpg

Since I work in the restaurant industry, I often have the opportunity to observe the work of florists, and you know, they often use hellebore flowers just when they have faded, because the green flower fits very well into the composition and makes them even more beautiful.

Так як я працюю в ресторанній сфері, часто маю можливість спостерігати за роботою флористів, і знаєте, вони часто використовують квіти Морозника якраз коли вони відцвіли, тому що зелена квітка дуже гарно вписується в композиції і робить їх ще красивішими.

IMG_20200511_210543_780.jpg

Those who don't know what kind of flower it is, would never think that it can be different.

Ті хто не знає, що це за квітка, ніколи б навіть не подумали, що вона може бути інакшою.

IMG_20200511_210535_557.jpg

In general, there are many species of this flower, different colors, but unfortunately they haven't taken root.

Взагалі є багато видів цієї квітки, різного забарвлення, але в нас нажаль вони не прижилися.

IMG_20200511_210546_092.jpg

Hope you like it, have a good day and follow me @lada94 )

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 61686.62
ETH 3398.10
USDT 1.00
SBD 4.71