You are viewing a single comment's thread from:

RE: Опело за сатиру и стратегија излуђивања

in Team Serbia3 years ago

Imali smo vesti o osmoj taèki. Тада су се многи смејали да су се тако Кинези осветили Американцима. Била је чак и прилично груба шала на ту тему. То је оно што је Кина некако извинио није било информација. Штавише, смешна ствар је била у томе што ће Кина наставити да истражује цовид кроз дупе. Да се тако освећују Американцима и да их није брига за њихово огорчење.

Про восьмой пункт у нас проходила новость. Тогда многие смеялись, что так китайцы отомстили американцам. Была даже довольно грубая шутка на эту тему. Вот, что Китай как-то извинялся не было информации. Более того самое смешное было в том, что Китай и дальше будет проводить исследования на ковид через задницу. Что они так мстят американцам и плевать хотели на их возмущение.
:-D

Sort:  

It also may be a fake news from the West side to discredit China, @rosgard.

Kako da vam kažem? Ми традиционално не воле политичаре из САД. Чак и ако Кинези организују масовне пуцњаве америчких амбасадора и конзула у својој земљи, то ће само повећати њихово поштовање у Федерацији.
Друга ствар је ако су то учинили обичним америчким грађанима. Možda je bilo sažaljenja.
А са политичарима...
Чак и ако је то бацање, он је играо на руку Кини. Наше поштовање се само повећало.

How can I tell you? We traditionally do not like politicians from the United States very much. Even if the Chinese carry out mass shootings of US ambassadors and consuls in their country, this will only increase their respect in the Federation.
It is another matter if this was done to ordinary US citizens. Yes, there could be pity.
And with the politicians...
even if it is a throw-in, it played into the hands of China. Our respect has only increased.

Как вам сказать? У нас традиционно очень не любят политиков из США. Даже если китайцы устроят массовые расстрелы послов и консулов США в своей стране, такое только повысит их уважение в Федерации.
Другое дело, если так поступали с простыми гражданами США. Там да, могла быть жалость.
А с политиками...
Даже если это вброс, то он сыграл на руку Китаю. Наше уважение только увеличилось.
:-D

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66551.16
ETH 3591.60
USDT 1.00
SBD 2.97