UA/EN | Steemit Engagement Challenge Season5 Week5: Інтерв'ю, де головний герой — я.

in Colombia-Original5 months ago (edited)

Привіт, людство! Сьогодні вирішив взяти участь у конкурсі «Steemit Engagement Challenge Season5 Week5: Інтерв'ю, де головний герой — я» від @colombiaoriginal і відповісти на питання, які поставлені у цьому конкурсі. Не будемо довго тягнути, поїхали.

a862a74d191881976af44433c0f940b5.png
Anime Naruto


Як ти потрапив на платформу Steemit, що спонукало тебе залишитися?

Спасибі за питання. Як потрапив... Тут все просто мене запросила на платформу @olesia.

Що спонукало мене залишитися?

Steemit – перша платформа на основі блокчейн, з якою я познайомився. По факту – знайомство зі Steemit – моє перше знайомство зі світом криптовалюти. Безліч нових людей з різних країн, нові знайомства, спілкування та взаємодії. І звичайно ж, давайте не лукавитимемо, фінансова сторона мене так само дуже зацікавила.


Як справи у Steemit Ocean? Ви вже дельфін? Якщо ваша відповідь так, розкажіть нам, як ви це зробили; Якщо ваша відповідь "ні", ми хотіли б знати, як ви працюєте над її досягненням?

Ні, я не дельфін. Якщо говорити прозоро, можливо я й міг би вже плавати в океані, якби в минулому я не любив палити мости. Я двічі йшов із платформи і стільки ж разів повертався назад. Повні причини відходу розкривати не буду, та воно й нема до чого. Зараз ми створили спільноту Steem on Ukraine та розвиваємо її.

Як я працюю над досягненням звання дельфіна?

Я перебуваю в #club75, хоча, якщо говорячи
відверто, я за чотири місяці не вивів жодного Steem, тому що більша частина йде на призи в конкурсах, які я проводжу на своєму акаунті, а також на акаунті @steem-ukraine. Не міняю свій клуб на #club100 тільки через те, що в моїй країні йде війна і я не впевнений, що завтра в будинок моєї близької людини не прилетить ракета і їй не знадобиться фінансова допомога.


Скажу чесно, третього питання досконально не зрозумів, тому не можу об'єктивно відповісти на нього 😄


Як ви святкували чи плануєте святкувати кожного дельфіна, якого ви досягли?

Хах, ніколи не думав на цю тему. Скоріш за все ніяк. Досягнення одного дельфіна - лише мотивація досягти другого, третього тощо.


Яка у вас думка про Power Down?

Нейтральна. Я не рватиму на собі одяг і не кричатиму, що знижувати силу не можна, і так само не буду підбурювати до зниження сили.

Всі ми люди, і у кожної людини, яка знижує SP, безперечно є на те мотиви. І хто я такий, щоб судити його?

Наша парадигма надто вузька, щоб бути впевненими, що людина виводить силу тільки заради своєї вигоди, а не для того, щоб допомогти комусь, або через особисті фінансові проблеми.

Звичайно, якщо людина має можливість не знижувати SP, вона не буде цього робити. Стандартний принцип "зсередини назовню".

Якщо автор платформи Steemit знижує SP, ми маємо бути раді, що платформа допомогла людині у її фінансових труднощах і сподіватися, що людина вирішить свої проблеми та повернеться на платформу. А моральний тиск з боку платформи з приводу зниження SP, лише викличе у автора небажання повертатися на платформу. На цьому все, дякую, що дали слово!)
Hello, humanity! Today I decided to take part in the contest «Steemit Engagement Challenge Season5 Week5: Інтерв'ю, де головний герой — я» from @colombiaoriginal and answer the questions posed in this contest. Let's not drag for a long time, let's go.


a862a74d191881976af44433c0f940b5.png
Anime Naruto


How did you get on the Steemit platform, what made you stay?

Thanks for the question. How did it happen... Everything is simple here, I was invited to the platform by @olesia.

What prompted me to stay?
Steemit is the first blockchain-based platform I came across. In fact, getting to know Steemit is my first introduction to the world of cryptocurrency. Many new people from different countries, new acquaintances, communication and interactions. And of course, let's not lie, the financial side also interested me very much.


How are things in Steemit Ocean? Are you already a dolphin? If your answer is yes, tell us how you did it; If your answer is "no", we would like to know how you are working to achieve it?

No, I'm not a dolphin. If he speaks clearly, perhaps I could already swim in the ocean, if in the past I was not a lover of burning bridges. I left the platform twice and returned the same number of times. I will not reveal the full reasons for leaving, but there is no point. Now we have created the Steem on Ukraine community and are developing it.

How do I work towards achieving the title of dolphin? I am a member of #club75, although, to be honest, I haven't withdrawn a single Steem in four months, since most of it goes to prizes in contests that I hold on my account, as well as on the @steem-ukraine account. I don't change my club to #club100 only because there is a war in my country and I have no confidence that tomorrow a rocket will not fly into the house of my loved one and he will not need financial assistance.


I'll be honest, I didn't fully understand the third question, so I can't answer it objectively 😄


How did you celebrate or plan to celebrate each dolphin you reached?

Hah, never thought about this topic. Probably not at all. Achievement of one dolphin is just motivation to achieve the second, third, etc.


What do you think about Power Down?

Neutral. I will not tear my clothes and shout that it is impossible to lower the force, and I will also not be an instigator to lower the force.

We are all human, and every person who lowers SP definitely has motives for it. And who am I to judge him?

Our paradigm is too narrow to be sure that a person withdraws power only for his own benefit, and not to help anyone or because of personal financial problems.

Of course, if a person has the opportunity not to lower SP, he will not do it. Standard principle "from the inside out".

If a Steemit platform author lowers SP, we should be happy that the platform helped the person with their financial difficulties and hope that the person will solve their problems and come back to the platform. And the moral pressure from the platform regarding the reduction of SP will only make the author unwilling to return to the platform. That's it, thank you for your word!) ❤️

Sort:  
Loading...

В інтерв'ю ти спец :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28145.78
ETH 1802.99
USDT 1.00
SBD 2.82