Hobbies to have a picnic in the midday sun

in StockPhotos3 years ago
My house is right at the foot of a hillNhà tôi ở ngay dưới chân một ngọn đồi
Although it is still very cool at home in summer days. However, my loves love to have picnics and lunches in the hills.Mặc dù ở nhà vẫn rất mát mẻ trong những ngày hè. Tuy nhiên, những tình yêu của tôi lại thích đi dã ngoại và ăn trưa trên đồi.

img_3341.jpg
Every noon, when lunch has been prepared. Friends will take their meals and prepare to go up the hill. They will go and return by themselves, because the hill is quite small and safe, so I let my loves find their own joy.

Mỗi buổi trưa, khi bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Những người bạn sẽ lấy suất ăn của họ và chuẩn bị hành trang để lên đồi. Các bạn ấy sẽ tự đi và tự trở về, vì ngọn đồi khá nhỏ và an toàn nên tôi để các tình yêu của mình tự tìm kiếm niềm vui.
img_3339.jpg
Recently, my two children even invited neighbors to accompany them on picnics. 😹 It's like that in the afternoon, and in the afternoon, I always ask my father to take me to the beach.

It's great in the mountains near the sea and right ☺️

Gần đây, các hai người con của tôi còn rủ thêm cả những người bạn hàng xóm để đồng hành trong những buổi dã ngoại. 😹Buổi trưa thì như vậy, còn buổi chiều thì luôn đề nghị bố đưa đi tắm biển.

Thật tuyệt khi ở gần biển và núi đúng không ☺️

Sort:  

I like hills . I want visit any hill . I have not seen the hill.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67030.16
ETH 3094.97
USDT 1.00
SBD 3.66