The Greatest Among You Must Be A Servant.

in HeartChurch8 months ago (edited)

Hello Everyone!❤
Here is the Bible Verses for Today.😊

image.png

The greatest among you must be a servant.
- Matthew 23:11
New Living Translation

Mapagpalang Araw sa ating lahat...kasama mo ang presensya at gabay ng Panginoon saan ka man magpunta at anuman gagawin mo sa araw na ito.... 😊😊😊

Ama, tulungan mo kami na makita ang iba gaya ng pagtingin mo sa kanila. Bigyan mo kami ng pusong tapat na ipakita at ipadama ang pag ibig mo sa iba,pusong may kagalakan na paglingkuran sila gaya ng paglilingkod namin sa Iyo.
Pupurihin ka Ama! Ito ang aming dalangin, sa Pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen.

Images Source:https://daileytalks.files.wordpress.com
God Bless everyone!!!
Thanks for dropping by!!!

image.png
I am Vic Alipda a.k.a @mavic2015 A follower of Jesus Christ.

If you want to give him witness voting decisions on your behalf, visit https://steemit.com/~witnesses again and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Sort:  

Hello mavic2015!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team

Coin Marketplace

STEEM 1.17
TRX 0.14
JST 0.134
BTC 57307.15
ETH 3864.29
BNB 659.03
SBD 7.12