අම්බලන්ගොඩ , කුලරත්න විද්‍යාලයේ

in Sri Lanka-ශ්‍රී ලංකාlast month

කොහොමද යාලුවනේ ,
සුභ දවසක් ඔයාලට

20210427_110153.jpg

මේ අම්බලන්ගොඩ කුලරත්න මහා විද්‍යාලයේ ඉඳිවූ බුද්ධ ප්‍රතිමාවට අත්තිවාරම සඳහා බිම සකසද්දී ගත් පින්තූරයකි.

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 54921.43
ETH 4139.94
BNB 618.65
SBD 7.11