ඇඹිලිපිටිය , සෙවණගල

in Sri Lanka-ශ්‍රී ලංකාlast year

සුභ දවසක් යාලුවනේ

20211128_085537.jpg

මේ ඇඹිලිපිටිය ,සෙවණගල , පන්සලක සාදා ඇති සෑ යයි. ඊයේ අපි ආනන්ද මහ රහතන්වහන්සෙ ගේ හා කතරගම දෙවියන්ගේ ප්‍රතිමා දෙක සෑදීමට ෆයිබර් අච්චු දෙකකට කොන්ක්‍රීට් දමා ආවෙමු.

20211127_175407.jpg

20211127_175359.jpg

තව දිනකිහිපයකින් එය නිමකිරීමට එහි යෑමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.
බොහොමත්ම ස්තුතියි යාලුවනේ , තෙරුවන් සරණයි !

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16852.76
ETH 1266.27
USDT 1.00
SBD 2.11