Modlitwa różańcowa do Janusza Korwin-Mikke

in Threespeak4 years ago (edited)

▶️ Watch on 3Speak


Modlitwa do JKM.png

Wszystkie utwory (w tym obrazy) zostały użyte zgodnie z prawem cytatu, zaś wszelkie prawa autorskie do tego filmu są zastrzeżone. Rozpowszechnianie filmu z podaniem do niego źródła jest możliwe dopóki wykorzystanie go mieści się w granicach prawa cytatu.

STEEMIT ► https://steemit.com/@polskiarrow
LBRY ► https://open.lbry.com/@PolskiArrow:1?r=FeyXK21ME5j8Risi9ees6vuSvFkTSivM

FORMY WSPARCIA:
BITCOIN ► 1HxfD8WBbWJvJmw7xe9vkQHGJfEgV2bPcd
NUMER KONTA ► 05 1020 3408 0000 4302 0465 4689 / PL05 1020 3408 0000 4302 0465 4689

MUZYKA UŻYTA:
OUTTRO:

(Astrid (feat. Street Cleaner) - Audiam (Label))


▶️ 3Speak

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66843.30
ETH 3094.89
USDT 1.00
SBD 3.67