Q&A Z PREMIEREM - Blowjob i Morawiecki

in Threespeak4 years ago (edited)

▶️ Watch on 3Speak


Blowjob i Morawiecki.png

Wszystkie utwory (w tym obrazy) zostały użyte zgodnie z prawem cytatu, zaś wszelkie prawa autorskie do tego filmu są zastrzeżone. Rozpowszechnianie filmu z podaniem do niego źródła jest możliwe dopóki wykorzystanie go mieści się w granicach prawa cytatu.

STEEMIT ► https://steemit.com/@polskiarrow
LBRY ► https://open.lbry.com/@PolskiArrow:1?r=FeyXK21ME5j8Risi9ees6vuSvFkTSivM

FORMY WSPARCIA:
BITCOIN ► 1HxfD8WBbWJvJmw7xe9vkQHGJfEgV2bPcd
NUMER KONTA ► 05 1020 3408 0000 4302 0465 4689 / PL05 1020 3408 0000 4302 0465 4689

FILMY UŻYTE:

 • MUZYKA UŻYTA:
  OUTTRO:

  (Astrid (feat. Street Cleaner) - Audiam (Label))

  ZDJĘCIA UŻYTE:


  ▶️ 3Speak

  Sort:  

  He said, 'Stop doing wrong things and turn back to God! The kingdom of heaven is almost here.'(Matthew 3:2)

  Bro. Eli Challenges Atheism Belief, There is No God

  Watch the Video below to know the Answer...
  (Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


  Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
  Check our Discord Chat
  Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074

  Coin Marketplace

  STEEM 0.28
  TRX 0.12
  JST 0.032
  BTC 66856.70
  ETH 3114.05
  USDT 1.00
  SBD 3.75